Цели и резултати

Основна цел на проекта е да подобри познанията на младежките работници и обучители в областта на използването на дигиталното видео при включващо обучение, подходящо за младежи, чрез разработка на образователни материали и обмяна на опит.

Целите на проекта са :

  • Да подобри знанията и уменията на младежките работници и обучители при използването на цифрово видео при работа с разнородни групи от млади хора и за целите на включването, в сферата на неформалното обучение на младежи;
  • Да подобри знанията и уменията на младежките работници и обучители как да преценяват образователната стойност на едно видео, как да оценяват техническото качество, качеството на съдържанието, аспектите свързани с достъпност и др.;
  • Да предостави ресурси на младежките организации и подобри техния капацитет чрез разработката на множество обучителни материали, свободни за използване и на няколко езика (чрез онлайн Система за управления на знанието);
  • Да помогне за обмяната на опит в областта на използването на видеото за включващи цели, между държави членове на програма Еразъм+ и други партньорски страни.

 Проектът „Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора“ (InDVT) включва следните основни резултати:

Разработване на методология свързана с включващите дигитални видеа ( обучителни материали как да използваш дигиталното видео за включващи цели)

Методологията се базира на три главни принципа, които обучителите/младежките работници трябва да разгледа когато планира обучението: как да предадеш съдържанието  така че да е достъпно (представяне), как обучаваяите се ще покажат какво са научили ( изразяване), и как да мотивираш всички да покажат най-доброто от себе си (ангажираност).

Създадени са следните обучителни модули :

  • Как да подбираме дигитални видеа;
  • Дигитализацията на видео и телевизия. Статуквото, тенденциите и влиянието върху приложението в образованието;
  • Цифровото видео при обучение с цел повишаване на внимaнието към определени въпроси;
  • Дигиталното видео в приобщаващото обучение;
  • Съвети за обучителите;

Разработване на „Система за управление на знания“ с обучитлени модули и примери/инструменти за включващи дигитални видеа.

В системата за управления на знания се включват подстраници на обучитлените модули. Когато влезете в системата можете или да разгледате модулите един по един или да изберете някой определен от който се интересувате. Системата е многоезична, модулите са структурирани по същият начин така че навигирането да е лесно.

Видеата са включени в менюто „Ресурси“, „Примери за включващо видео“. Всяко видео е придружено от така наречената Карта за селекция, разработена в рамките на проекта. Картата за селекция включва характеристиките на видеото, които могат да помогнат на обучителите да се ориентират по-бързо като използват видеото.

Семинар за подобряване на уменията (Capacity building workshop)

Семинарът включва младежки работници , обучители, обучаващи се и млади хора, които имат участие в проекти свързани с извън училищното обучение; Целта на семинара е хората да обменят опит и да се обучат за да повишат компетентността си.

Дейности свързани с разпространяването

По време на разработването, партньорите промотират идеята на проекта сред местните мрежи и интернационално.

Всеки партньор организира разпространителен семинар. Целта на разпространителния семинар е да презентира резултатите от проекта пред външни заинтересовани страни.

Съществува уеб страница на проекта, постер, брошура (публикувани в менюто „Ресурси“), които допринасят за разпространението на резултатите.