За проекта

Целта на проекта „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията на младежките работници и обучители, работещи в сферата на извънучилищното образование, чрез предлагането на обучителни материали и примери.

През последните години включващото обучение с помощта на видео стана все по-популярно в училищното образование и понякога се отбелязва дори официално в образователните програми, но в повечето случаи извънучилищните дейности не включват стандартизиран подход към използването на видео материали. Една от основните причини за това е не липсата на видео материали, а липсата на методология и систематизиран подход, който да позволява на обучителите да избират удачни материали за работата си. Избирането на видео ресурс за обучителни цели е процес, за който е нужна определена квалификация. Въпреки, че това е осъзнат проблем във формалното образование и вече е имало редица дебати и предложения как да се избират подобни ресурси, все още няма достатъчно материали за извънучилищното обучение на младежи. Ако направим опит да потърсим видео чрез думите „включващо образование”, на английски „inclusive education” ще се покажат хиляди видеа. При такова изобилие, обучителите могат лесно да се дезориентират и ще бъде трудно да оценят съдържанието, качеството и образователните цели на определено видео.

Проектът предлага кратка методология, спомагаща набирането на дигитални видео ресурси за извънкласно включващо обучение.

Има три основни принципа, които учителите ще трябва да обмислят при планирането на обучението: как да се преподаде дадено съдържание по разбираем начин, да се намери начин(преподаване), учениците да покажат новопридобитите знание (изразяване), и как да се мотивират учениците за да работят по най-оптималният начин (взимане на участие) имплементирани в Системата за управление на знанията….

Целевата група на платформата са младежки работници и млади обучители. Областите, в които резултатите от проекта могат да се използват  са в сферата на неформалното обучение (младежки обмени, младежки извънкласни дейности и др.) и  при работа в група от обучаеми с различни профили.

Ефектът на проекта, като цяло, е в увеличаването на възможностите на младежките организации/центрове и младежките работници/обучители, чрез използването на дигитално видео с цел приобщаване и при работа в група от обучаеми с различни профили.

Платформата InDVT предлага кратка методология и обучителни материали относно подбора и използването на видеа за неформално включващо обучение. Онлайн системата за управление на знанието (LMS) съдържа обучителни материали, практически случай и тестове подходящи за младежки работници/обучители; Секцията „Ресурси” предлага структурирани примери за видеа със съответните мета-данни, предназначени да подпомогнат обучителя да се ориентира по-лесно.

Проектът InDVT е реализиран с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Партньорите по проекта са както от страни, членки на Програмата Еразъм + (България, Чехия и Германия), така и от Партньорски страни (Швейцария).